Start

Detta kan du anmäla

Missförhållanden i skolan eller förskolan

Om du misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och regler som gäller för verksamheten kan du göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten. Tänk på att vi bara utreder om ditt barn går kvar på förskolan eller skolan. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även när eleven slutat på skolan.

De flesta anmälningar handlar om barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver, mobbning och kränkande behandling samt om elever som inte får den undervisning de har rätt till. Men du kan också till exempel anmäla att du inte får plats på förskola för ditt barn inom rimlig tid, att ditt barn tagits emot i särskolan på felaktiga grunder, att ditt barn måste betala avgifter i samband med undervisningen eller att tillsynen av ditt barn på skolgården inte fungerar. Du kan även anmäla andra saker, som inte finns med bland exemplen här.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för mobbning och kränkande behandling, särskilt stöd och rätten till utbildning:
Din rätt i skolan och förskolan

Här kan du läsa mer om hur vi ser på andra frågor, som till exempel avgifter och rätten till plats i förskola:
Råd och vägledning: Ställningstaganden

En legitimerad lärare eller förskollärare som har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete

Skolinspektionen kan även anmäla legitimerade lärare och förskollärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan sedan ge läraren eller förskolläraren en varning eller återkalla deras legitimation. Vi kan anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare till Lärarnas ansvarsnämnd om denne har:

  • varit oskicklig i sin yrkesutövning,
  • gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas,
  • visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning,
  • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande.

Dessa skolformer granskar vi

Din anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kan gälla många olika skolformer som förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Din anmälan kan även gälla andra skolformer. Här finns en detaljerad lista över vilka skolformer vi har tillsyn över och som du kan anmäla till oss:
Dessa skolformer granskar vi