Till huvudinnehåll

Lämna uppgifter om missförhållanden i skolan

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in. Vi bestämmer om en utredning ska starta och i så fall på vilket sätt.

Dina uppgifter kan användas på olika sätt och är värdefulla för att vi ska få en samlad bild av skolan. Det kan vara problem för ett barn/elev, för flera barn/elever eller för hela skolan. 

Skolan och huvudmannens ansvar

Om det är problem på förskolan/skolan bör du i första hand ta upp det med lärare och därefter med rektor. Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen eller den som driver en fristående skola.

Huvudmannen har till skillnad från Skolinspektionen och BEO en skyldighet att ta emot och utreda klagomål samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Det är därför viktigt att vända sig till skolan eller huvudmannens klagomålshantering.

Lämna uppgifter om missförhållanden via webbformulär

Det går att lämna uppgifter om skolsituationen för ett barn/elev, för flera barn/elever eller för hela skolan. Vi går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. Vi kontaktar dig om du behöver komplettera dina uppgifter. Annars kommer vi inte att kontakta dig. När du skickar in uppgiften får du ett meddelande i webbläsaren om att vi tagit emot dina uppgifter.

Webbformulär för uppgifter om missförhållanden

Om du inte kan använda vårt webbformulär kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument. Det kan du sedan skicka till oss på Skolinspektionen.

Webbformulär i word

Vad händer när jag lämnat uppgifter om missförhållanden?

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. 

  • Utifrån vårt uppdrag avgör vi om en utredning ska inledas och i så fall på vilket sätt den ska göras.
  • Vi gör en samlad bedömning utifrån det vi vet om skolan och huvudmannen och inte bara uppgiften i sig.
  • När du skickar in uppgiften får du ett meddelande i webbläsaren att vi tagit emot dina uppgifter. Du kommer inte att få någon mer återkoppling på om vi bestämmer oss för att utreda den aktuella skolan/verksamheten eller inte. Vi kontaktar dig bara om du behöver komplettera dina uppgifter. 
  • I de fall vi startar en utredning har vi som inriktning att granska skolans arbete för alla barn och elever. Det innebär att vår utredning inte fokuserar på skolsituationen för ett enskilt barn eller en elev. Syftet är att bidra till att förbättringar för så många barn/elever som möjligt.
  • Om uppgiften rör kränkande behandling överlämnas det till BEO som självständigt avgör om att eventuellt starta ett ärende.

Om vi startar en utredning
För att så många elever som möjligt ska dra nytta av vårt arbete kommer fler ärenden att utredas på skolnivå och färre ärenden som enbart är kopplade till enskilda barn/elever.

  • Det innebär att även om en uppgift som kommer in till Skolinspektionen rör en enskild elev kan vi välja att utreda den på skolnivå. Vi vet av erfarenhet att när vi får in uppgifter om missförhållanden om ett enskilt barn eller en elev finns det många gånger andra elever på skolan som är i samma situation och orsaken till missförhållande handlar ofta om brister på skolnivå.
  • Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder vissa enskilda elevärenden. Det kan till exempel handla om när en elev är utsatt för kränkande behandling, eller har omfattande frånvaro eller det finns allvarliga brister i fråga om stöd. Men för att detta ska utredas för ett enskilt barn eller en enskild elev ska det vara befogat med statlig tillsyn. Det innebär att vi ser över vad vi vet om skolan och huvudmannen sedan tidigare och hur huvudmannen hanterar brister.
  • Om uppgiften rör kränkande behandling överlämnas uppgiften till BEO som självständigt avgör om att eventuellt starta ett ärende.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Alla inkomna uppgifter blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Det går att lämna uppgifter om en generell situation anonymt. Om du vill lämna uppgifter som gäller en enskild elev behöver elevens namn uppges.

Skolinspektionens integritetspolicy