Till huvudinnehåll

Medarbetare berättar

Hur är det att arbeta på Skolinspektionen? Här berättar några medarbetare om hur deras arbetsdagar ser ut och hur det är att arbeta hos oss.

Johanna Chung-20200925.jpg

Johanna Chung, utredare

Jag arbetar som utredare inom tematisk kvalitetsgranskning. Vi granskar skolverksamheters kvalitet inom ett tematiskt område. I mitt uppdrag ingår att genomföra besök på skolor och förskolor. Vi håller i intervjuer och observerar ibland lektioner eller raster. Efter besöken bedömer vi skolans/förskolans kvalitet inom området som vi granskar och sammanfattar det i ett beslut till skolans huvudman (kommunen/företaget som äger skolan). I mitt uppdrag ingår också att planera för en hel granskning och skriva slutrapport kring det övergripande resultatet.

Vi har en stor kompetens bland medarbetarna här på Skolinspektionen. Det är roligt och utvecklande att ha så kunniga kollegor. Jag lär mig mycket varje dag. Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag, och det märks i väggarna här hos oss. Drivkraften att alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning är gemensam för alla som jobbar här.

Jag hade förväntningar på att det skulle vara en arbetsplats med högt tempo, kompetenta kollegor och en bra struktur i arbetet. Det var också det jag möttes av när jag började så det var ingenting som direkt överraskade mig.

Jag gillar verkligen att det är så stor variation på arbetsuppgifterna i mitt jobb. Om jag ska välja ut något som är särskilt roligt så måste det nog bli att få träffa och intervjua så många rektorer, lärare och skolhuvudmän och få veta hur de arbetar inom ett område.

Jag har fått många nya erfarenheter sedan jag började mitt jobb här. En av dem är att prata med media och press. Det är en utmaning att kortfattat förklara vad det är vi granskat och sett i granskningarna. Den främsta erfarenheten är annars att bedöma skolkvalitet inom avgränsade områden.

Lars Thornberg-20200925

Lars Thornberg, verksamhetsutvecklare

Min roll handlar om att arbeta med övergripande utvecklingsarbete på myndigheten, som att ta fram nya sätt att granska skolor eller att utveckla redan befintliga sätt att göra inspektioner. I detta arbete ingår det att samarbeta med kollegor från alla våra kontor för att tillsammans hitta den bästa möjliga vägen framåt.

Min personliga uppfattning är att det finns en känsla av professionalitet och yrkesstolthet hos medarbetarna som också sätter sin prägel på organisationen. Detta medför i sin tur att det finns en stark vilja att hela tiden bidra till en bättre skola för alla barn och elever. 

När jag började på Skolinspektionen blev jag positivt överraskad av att alla kollegor var så omhändertagande och alltid hade tid att hjälpa eller stötta om någon behövde hjälp. Ytterligare en omständighet som jag upplevde som värdefull när jag var ny var att det inte verkade finnas någon konkurrens mellan olika yrkesgrupper – såsom pedagoger, jurister och samhällsvetare – utan en inställning att de olika kompetenserna behövdes och kompletterade varandra.

Det roligaste i min roll är att få arbeta tillsammans med väldigt kunniga och motiverade kollegor från olika delar av vår organisation. Sen är det naturligtvis inspirerande att få vara ute på skolor och träffa elever, lärare och övrig personal, även om det är mer sällan som jag gör besök i min nuvarande roll. 

Jag har såklart lärt mig väldigt mycket om svensk skola. Därutöver har jag utvecklat mina kunskaper i kvalificerat utredningsarbete samt de senaste åren även fått en möjlighet att arbeta med projektledning och förändringsarbete.  

Nofa Malla-Mohammed-20210127-2.jpg

Nofa Malla-Mohammed, arkivarie

Det innebär att man stödjer myndigheten i att hantera sina allmänna handlingar utifrån gällande arkivregler. I arbetet ingår bland annat att göra arkivrelaterade utredningar, upprätta planer för diarieföring och arbeta med e-arkivet. Under coronapandemin hade arkivarierna ett projekt där vi bevarade mer än normalt, så att det i framtiden skulle finnas information tillgänglig som speglar hur pandemin påverkade Skolinspektionen internt.

Det finns mycket att göra och det är intressant att jobba på en arbetsplats med fokus på utbildningsfrågor. Skolinspektionens verksamhet är betydelsefull och påverkar många, vilket gör den viktig för samhället i stort. Lärande står i centrum även internt; som nyanställd fick jag tillgång till en kompetensportal med en uppsjö av onlineutbildningar som redan innan pandemin erbjöds alla anställda.

Att det finns lathundar och vägledande material för nästan allt. Det var enkelt att komma in i arbetet. Samtidigt präglas verksamheten av en tillåtande atmosfär vilket gör att jag känner mig bekväm med att ta kontakt med kollegor och ompröva våra arbetssätt. Medarbetarna är prestigelösa och professionella på samma gång. En annan sak som överraskade mig är den höga produktiviteten som genomsyrar de många processer som finns hos Skolinspektionen!

Att man blir så allmänbildad – att jobba inom en stödfunktion innebär att du kan hamna i precis vilken typ av verksamhet som helst och då krävs samarbete med många professioner för att förstå kärnverksamheten som du ska vara ett stöd till.

Under den period jag arbetat på Skolinspektionen har jag lärt mig mycket om utbildningsväsendet i allmänhet. Samarbetet med kollegor på olika enheter har gett mig en helhetssyn över organisationens olika delar. Jag har även på ett personligt plan fått växa genom att tampas med de utmaningar som framtidens informationsförsörjning för med sig.

Anders Holmgren-20200925.jpg

Anders Holmgren, utredare

Jag arbetar som utredare och då främst med regelbunden kvalitetsgranskning, regelbunden tillsyn och riktad tillsyn.

När det handlar om de regelbundna besöken innebär arbetet kortfattat att jag tillsammans med kollegor åker ut och besöker skolor och huvudmän för att samla in information. Därefter analyserar vi informationen och upprättar beslut för de skolenheter och verksamheter vi granskat eller genomfört tillsyn. Innan vi åker ut på besöken går vi igenom exempelvis inskickat material och befintlig statistik för att planera besöket.

När det gäller den riktade tillsynen handlar det mer om att smalna av tillsynen till ett avgränsat område och djupdyka i det. Inte sällan inleds en riktad tillsyn efter signaler av olika slag. Det kan handla om att elever eller vårdnadshavare hört av sig till myndigheten och berättat om missförhållanden men vi kan också inleda en riktad tillsyn utifrån uppgifter i media. Den typen av tillsyn är därför självklart mer oförutsägbar och besöket behöver också ”skräddarsys”.

Jag trivs jättebra med arbetet och då inte minst den riktade tillsynen. Framför allt trivs jag med att mitt arbete är ganska varierande mellan att vara inne på kontoret och att göra besök. Resorna och besöken är en nödvändig del av arbetet och en stor del av att jag trivs med jobbet även om jag ärligt får säga att det under perioder har råkat bli lite för många resor tätt inpå varandra. Jag tycker ändå att vår fysiska närvaro på skolor och hos huvudmän är otroligt viktig – dels för våra utredningar men också vad gäller myndighetens legitimitet och hur den uppfattas som skolmyndighet.

Att myndigheten är ganska ”liten” trots att vi geografiskt sett sitter väldigt utspridda på fem orter. Jag slogs av att det gick ganska fort tills jag hade fått kontakt eller blivit ”kollegialt bekant” med någon som arbetar på en annan ort.

Jag trivs med de flesta delarna av jobbet men framförallt just variationen i arbetet. Allra mest trivs jag nog med besöken och kanske särskilt när jag träffar och intervjuar elever.

Att en överväldigande majoritet av skolor och huvudmän verkligen vill att deras verksamhet ska vara bra och att de tar Skolinspektionens rekommendationer och förelägganden på allvar. Dessvärre har jag också erfarenhet av det närmast motsatta. Därför anser jag också att Skolinspektionen behövs och att det är viktigt att den agerar om verksamheter inte är bra. Vem skulle annars göra det?

Pernilla Åkerlind-20201012.jpg

Pernilla Åkerlind, utredare

Jag arbetar som utredare vid analysenheten på Skolinspektionens huvudkontor. Analysenheten är en av de centrala funktionerna för hela myndigheten. Jag arbetar brett med analys- och metodfrågor. Till exempel genomför jag behovsanalyser inför vad myndigheten ska granska framöver. Jag skriver även direktiv för kommande kvalitetsgranskningar inom en rad olika områden och skolformer. I arbetet ingår även att kvalitetssäkra metodverktyg och kvalitetsgranskningsrapporter och allmänt stödja projekten som genomför myndighetens granskningar. Andra uppgifter kan vara att handlägga remisser, arbeta med årsrapporten, internt utvecklingsarbete eller genomföra regeringsuppdrag. Utöver det så ansvarar jag för en del av myndighetens interna metodutbildningar och genomför ibland externa föreläsningar.

Det är omväxlande, utvecklande och inspirerande. Eftersom jag har förmånen att få arbeta myndighetsövergripande så har jag mycket kontakt med våra olika kontor men även med andra centrala funktioner på myndigheten, som GD-staben, rättsenheten och kommunikationssekretariatet.

Det var först när jag började på Skolinspektionen som jag riktigt förstod hur pass medial och aktuell myndigheten är i de flesta skolfrågor. Jag arbetade till exempel med ett stort regeringsuppdrag om förskolan i flera år. Granskningen som helhet genererade väldigt omfattande resultat och slutsatser och hjälpte till att rikta fokus mot och öka förståelsen för förskolans utmaningar och behov.

Framför allt är det väldigt inspirerande och kul att få arbeta med så kompetenta och kunniga kolleger men även i olika externa sammanhang. För mig som gillar att utvecklas och pröva nya saker är det här ett perfekt jobb. Skolfrågorna i sig är väldigt omfattande vilket gör att jag får möjlighet att arbeta med olika aktuella frågor som rör skolväsendet. Sedan så är myndigheten bra på att ständigt utveckla sina processer och metoder i förhållande till förändringar i omvärlden. Och i det avseendet känns det väldigt givande att arbeta på en myndighet som har ett självkritiskt förhållningssätt och ständigt omprövar sina arbetssätt.

Främst är det ju skolfrågorna som jag fått med mig. Jag har alltid arbetat med utredning, analys och utvärdering i olika former. Till exempel arbetade jag tidigare vid Umeå universitet och utvärderade högre utbildning. Men just skolfrågorna hade jag ingen tidigare erfarenhet av.

Senast uppdaterad: 16 juli 2020