Till huvudinnehåll

Skolenkäten - pilotundersökning

Nu är enkätperioden för pilotundersökningen avslutad. De skolor som ingått i undersökningen har fått sitt resultat.

studerar-gymnasiet-studenter-3.jpg

Skolinspektionen har genomfört en översyn av Skolenkäten. Översynen har resulterat i förslag på reviderade enkäter och som ett led i att kvalitetssäkra dessa enkäter genomför vi nu en pilotundersökning med ett mindre urval av skolor.

Resultaten från pilotundersökningen utgör ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av enkäterna. Enkäterna som ingår i undersökningen riktar sig till samma grupper som den ordinarie Skolenkäten. Dessa är:

  • Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola respektive grundsärskola
  • Pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola

Har du frågor?

Har du frågor gällande pilotundersökningen som inte besvaras ovan är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller via epost: skolenkaten@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 26 mars 2021