Till huvudinnehåll

Fjärr- och distansundervisning

Nu finns blanketter och formulär tillgängliga för att ansöka om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används.

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Ansökan för HT 2022 har stängt.

Ansökan

Huvudmän inom skolväsendet kan ansöka om att bli utförare av utbildning där distansundervisning används inom vissa skolformer.

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

Avseende hel utbildning där distansundervisning används på gymnasieskola och gymnasiesärskola ska Skolverket också fatta beslut avseende det belopp eller grundbelopp som hemkommunen ska betala till den offentliga eller enskilda huvudman som är utförare av utbildningen.

Beslut ska om möjligt fattas innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Undantag från ansökningstiden för att starta höstterminen 2021

En sökande som tidigare anordnat nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet kan inkomma med en ansökan för hel utbildning på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan enligt 22 kap. 8 § skollagen (20210:800) för att starta redan höstterminen 2021 senast den 31 januari 2021. Ansökan har stängt.

Ansökan om distansundervisning

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Nya bestämmelser om fjärrundervisning ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Anmälan

En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats.

En huvudman som utför fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska också anmäla detta till Skolinspektionen.

Beslut om fjärrundervisning ska fattas för ett läsår i taget.

Ansökan

Fjärrundervisning får under ett läsår inte användas för mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Fjärrundervisning får under ett läsår inte användas för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Om synnerliga skäl finns kan huvudmän ansöka hos Statens skolinspektion om att bedriva fjärrundervisning mer än 25 respektive 50 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ansökan ska göras varje läsår.

 

Senast uppdaterad: 20 november 2020