Till huvudinnehåll

Statistik över viten

Här har vi samlat statistik över våra beslut om vitesförelägganden. Vitesbesluten är alltid riktade mot huvudmannen men kan även gälla brister hos specifika skolenheter.

Viten under 2021

Totalt under 2021 fattade Skolinspektionen fem beslut om föreläggande vid vite. Under föregående år fattade vi 19 beslut. Vitesbeloppen under 2021 varierade mellan 200 000 och 950 000 kronor. Tre av besluten fattades inom riktad tillsyn och två inom regelbunden tillsyn.

Föreläggande vid vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan vi ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande vid vite till förvaltningsrätten.

Vad gör vi om bristerna vid en skola är allvarliga?

Efter inspektion

Har du frågor om statistiken över viten?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. Om inget annat efterfrågas tar vi fram statistik från 2019 och framåt.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020