Till huvudinnehåll

Ärenden och beslut första halvåret 2022

Under det första halvåret 2022 initierades 563 individärenden av Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO). Dessa ärenden handlade framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Ungefär 60 procent av ärendena gällde pojkar och 40 procent flickor.

Ny hantering av inkomna signaler från den 1 september 2021

Den 1 september 2021 införde Skolinspektionen en samlad signalhantering. Det innebär att samtliga signaler eller uppgifter myndigheten får in, samlas och bedöms på ett strukturerat sätt. Alla inkomna uppgifter blir således inte per automatik ett ärende. Sedan den 1 september görs en samlad bedömning när myndigheten får in uppgifter om missförhållanden på en skola om en tillsyn ska inledas och i så fall på vilket sätt. I de fall där Skolinspektionen bedömer att en uppgift behöver utredas på individnivå startas en tillsyn utifrån individärenden (TUI).

Hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

När Skolinspektionens granskade hur huvudmän hanterar klagomål mot utbildningen ledde till att de satte in åtgärder för att höja kvaliteten i klagomålshanteringen. Här hittar du några lärande exempel på hur klagomålshanteringen blev bättre.

Hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

Senast uppdaterad: 29 september 2022