Till huvudinnehåll

Statistik om regelbunden tillsyn

Här kan du ta del av statistik över de brister som vi har upptäckt under den regelbundna tillsynen. I menyn till vänster hittar du statistiken vi publicerat de senaste åren.

Regelbunden tillsyn byter namn till planerad tillsyn

Den 1 juli 2023 byter regelbunden tillsyn namn till planerad tillsyn. 

Senaste statistik för 2022

Skolinspektionen har inom den regelbundna tillsynen granskat totalt 61 skolor varav 46 skolor hade minst en brist. Här kan du ta del av den senaste årsstatistiken.

Regelbunden tillsyn 2022

Statistiken visar bristområden

I den planerade tillsynen (regelbundna tillsynen) prioriterar vi att besöka de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Statistiken uppdateras en till två gånger per år

Statistiken för den planerade tillsynen (regelbundna tillsynen) uppdateras en eller två gånger per år, beroende av hur många tillsyner som har genomförts. Vanligtvis redovisar vi preliminära siffror för halvåret i början av hösten och i februari-mars redovisas statistik för hela kalenderåret.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

  • Statistiken för den planerade tillsynen (regelbundna tillsynen) är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. Vi prioriterar de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning de har rätt till.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas.
  • Resultatet av tillsynen bör inte jämföras mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagändringar.
  • Från och med 2020 ingår tillsyn under första verksamhetsåret i regelbunden tillsyn. Då genomförs tillsyn av samtliga nystartade skolor med enskild huvudman under deras första verksamhetsår.

Om planerad tillsyn (regelbunden tillsyn)

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade tillsynen (regelbundna tillsynen):

Inspektion - steg för steg
Om planerad tillsyn

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020