Till huvudinnehåll

Rektors arbete för att främja goda studieresultat för alla elever inom skolor

Skolinspektionen genomför nu en granskning av rektors ledningsarbete, för att alla elever ska ges möjlighet att nå goda studieresultat i ämnena svenska och matematik i årskurserna 7-9. Fokus ligger på i vilken utsträckning rektor arbetar med att analysera resultatvariationer mellan klasser, och vidtar åtgärder så att elevresultaten ska kunna höjas i klasser med låga resultat.

Tidigare studier som analyserat skillnader i elevers studieresultat har främst fokuserat på hur det ser ut mellan skolor, och mellan elever på riksnivå. Skillnader inom skolor har däremot inte varit så framträdande. Resultatskillnader mellan klasser inom en skola är viktiga för en rektor att uppmärksamma, eftersom de kan indikera skillnader i kvaliteten på utbildningen och därmed bristande likvärdighet.

De studier som finns på området visar dock att det finns en del resultatskillnader inom skolor. Tidigare studier visar också att det finns förbättringsutrymme när det gäller rektorers arbete med att prioritera och arbeta med pedagogiska ledningsfrågor. Detta indikerar därför att det också finns förbättringspotential när det gäller rektorers arbete med kvalitetshöjande insatser, som främjar goda studieresultat i klasser med låga resultat.

Mot bakgrund av detta är det angeläget för Skolinspektionen att inleda en kvalitetsgranskning inom området. Granskningen inriktas mot ämnena svenska och matematik på högstadiet (årskurs 7-9).

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 30 grundskolor. Intervjuer görs bland annat med rektorer, lärare och elevhälsans personal. 

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020