Till huvudinnehåll

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning av styrningen av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet med fokus på enskilda huvudmän.

Flera studier visar att familjebakgrunden under senare tid fått en ökad betydelse för elevernas studieresultat. Att gå ut grundskolan med svaga studieresultat innebär i sin tur en ökad risk att inte klara gymnasiestudierna. En fullföljd gymnasieutbildning är dock avgörande för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, men skillnaderna i skolresultat utifrån elevernas bakgrund återfinns även på gymnasienivå.

Huvudmän och skolor har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För att eleverna oavsett bakgrund ska få likvärdiga förutsättningar att nå skolframgång i sin gymnasieutbildning är det avgörande att huvudmannen har ett gott arbete för att kompensera för elevernas sämre förutsättningar. Den ökade skolsegregation ställer dessutom idag stora krav på att huvudmännen genomför tillräckligt kraftfulla kompensatoriska insatser riktade till de skolor som har stora behov. 

Skolinspektionen genomförde 2018 en granskning av hur kommunala huvudmän styr gymnasieskolan med fokus bland annat på det kompensatoriska uppdraget. Denna granskning inriktas mot att kvalitetsbedöma hur enskilda huvudmän arbetar för att styra och stödja det kompensatoriska uppdraget på gymnasieskolan.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen ska omfatta 30 enskilda huvudmän. Insamling av dokument och statistik, samt intervjuer med huvudman och rektor ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade huvudmännen ska även en övergripande rapport publiceras vårterminen 2021.

Kontaktperson

Andreas Leo

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020