Till huvudinnehåll
Ett möte med tre personer

Huvudmäns och rektorers arbete med strategisk kompetensutveckling

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av huvudmäns och rektorers arbete med strategisk kompetensutveckling för behöriga lärare i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Lärares kompetensutveckling är en central fråga för utvecklingen av svensk skola. Bakgrunden till detta är att kompetensutveckling är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla undervisningen och därigenom förbättra elevers kunskapsresultat, såväl som en nyckelfaktor i fråga om att behålla och locka lärare till yrket. Studier och utredningar pekar dock på att kompetensutvecklingen som svenska lärare erbjuds ofta saknar fokus på undervisningen och elevresultaten och inte tydligt möter de specifika utvecklingsbehov som finns på enskilda skolor och hos enskilda lärare.

Mycket pekar också på att kunskaper och erfarenheter från kompetensutveckling inte tas tillvara på skolorna i tillräcklig utsträckning. Detta innebär sammantaget att kompetensutvecklingen som genomförs på svenska skolor riskerar att ge marginella effekter på undervisningen och elevernas lärande.

Detta granskar vi

Syftet är att granska och bedöma kvaliteten i det strategiska kompetens-utvecklingsarbete som genomförs på gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter i syfte att höja kvaliteten i undervisningen. Granskningen inkluderar även en bedömning av huvudmannens styrning och stöd i fråga om kompetensutvecklingsarbetet i dessa skolformer.

För att uppfylla granskningens syfte ska följande frågeställningar besvaras:

  1. I vilken utsträckning har skolan ett strategiskt arbete kring lärares kompetensutveckling?
  2. I vilken utsträckning stödjer och främjar huvudmannen deltagande i kompetensutvecklingsinsatser som möter behoven på den enskilda skolan.

Granskningen omfattar behöriga lärare och endast sådan kompetensutveckling som syftar till att höja kvaliteten i undervisningen.

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 15 gymnasieskolor och 15 vuxenutbildningsenheter. Intervjuer görs med lärare, rektorer och representanter för huvudmän. Varje skolenhet som ingår i urvalet får ett beslut och därtill kommer sammanfattande iakttagelser framgå i en övergripande rapport som preliminärt publiceras våren 2022.

Kontaktperson

Ylva Gunnars

Senast uppdaterad: 10 maj 2021