Till huvudinnehåll

Huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av huvudmäns arbete med delegering och uppföljning av delegerade uppgifter. En central utgångspunkt för granskningen är själva processen i huvudmannens delegering, men också vilken roll, ansvar och befogenheter som skolchefen har inom organisationen.

Återkommande i studier, granskningar och utvärderingar av svensk skola konstateras att det finns svagheter i skolhuvudmännens styrning och ledning av verksamheterna. En svaghet som återkommer i flera rapporter är att det finns en otydlighet i ansvars- och rollfördelningen mellan huvudman, rektor och lärare. En risk denna otydlighet för med sig är att det försvårar möjligheten att bedriva ett målmedvetet och långsiktigt utvecklingsarbete som främjar hög kvalitet i verksamheterna och i en förlängning elevers måluppfyllelse.

Forskning på styrningsfrågor inom skolan lyfter i flera fall utmaningar i ett system där nationella mål ska omsättas i flera led. Det finns en risk att bristande kommunikation, tydlighet och samsyn försvårar möjligheterna att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete som främjar hög kvalitet och elevers måluppfyllelse. I den svenska skolan saknas även många gånger tydliga rutiner kring dokumentation av beslutsprocesser på lokal nivå. Det innebär att det finns en risk för otydligheter kring var i styrkedjan beslut fattas.

Granskningen inriktas mot huvudmäns arbete med styrning och ledning genom delegering och uppföljning av delegerade uppgifter. Skolchefen har en central roll i denna granskning på grund av sin centrala funktion i huvudmannens styrning.

Det här granskar vi

I Skolinspektionens granskning ska följande frågor besvaras:

  1. I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och återrapporteringskrav tydliggjorda?
  2. I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så att hög följsamhet främjas?
  3. I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade uppgifter för att tillförsäkra en väl genomförd delegering?

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 30 huvudmän för grundskolan. Intervjuer görs med huvudmän, såväl den politiska nivån som tjänstemannanivån, och rektorer. Resultaten från granskningen publiceras vårterminen 2021.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020