Till huvudinnehåll

Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa

Skolinspektionen granskar gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa och välbefinnande. Granskningen omfattar 30 gymnasieskolor runt om i landet. Granskningen kommer att genomföras med hänsyn till läget med anledning av Coronapandemin.

Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Skolans hälsofrämjande arbete är därför en del av arbetet för elevers lärande och kunskapsutveckling. Tidigare forskning och utredning samt Skolinspektionens erfarenheter har visat att många skolor behöver utveckla arbetet för att främja elevernas hälsa.

Det här granskar vi

Denna granskning inriktas mot tre områden som sammantagna ger bred kunskap om gymnasieskolans arbete för elevers hälsa och fysiska, psykiska samt psykosociala välbefinnande. Det första området för granskning berör gymnasieskolans bidrag till elevernas hälsa och motståndskraft mot fysisk och psykisk ohälsa genom skolans undervisning om hälsosamma levnadsvanor och risk- och friskfaktorer.

Det andra området gäller skolan som en friskfaktor i elevernas liv – att utbildningen utformas utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Inom detta område granskas att eleverna erbjuds möjligheter till rörelse och tillgång till god och näringsriktig kost, skolans främjande av goda relationer mellan elever och mellan personal och elever, samt samordning av undervisning för att motverka skolstress och främja elevernas möjlighet att se samband och sammanhang.

Inom det tredje området granskas skolans förutsättningar för att främja god hälsa genom att elevers hälsosituation ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och genom att elevhälsans kompetenser utnyttjas strategiskt för utveckling av undervisningen och av skolan som lärmiljö.

Kvalitetsgranskningens syfte är att bedöma gymnasieskolors arbete för att främja elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsa. För att uppfylla granskningens syfte ska följande frågeställningar besvaras:

  • I vilken utsträckning ges eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och risk- och friskfaktorer?
  • I vilken utsträckning är utbildningen utformad ur ett hälsoperspektiv?
  • I vilken utsträckning ingår hälsoperspektivet i skolans systematiska kvalitetsarbete?

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 30 gymnasieskoleenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän, med olika programtyper och belägna i större, medelstora och mindre kommuner. Underlag för granskningen kommer i huvudsak samlas in med hjälp av intervjuer med rektor, lärare, elevhälsa och elever. I den mån läget med anledning av Coronapandemin hindrar skolbesök, kommer intervjuer ske på distans, via video eller telefon. Elevintervjuerna kan komma att i stället ersättas med en enkät. Resultaten från granskningen beräknas publiceras augusti 2021.

Senast uppdaterad: 17 september 2020