Till huvudinnehåll

Förutsättningar för rättvisande och likvärdiga betyg

Vi genomför nu en granskning av kvaliteten i huvudmannens styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning. Granskningen omfattar 30 huvudmän runt om i landet.

Fokus ligger på huvudmannens styrning och ledning avseende grundskolor med bestående skillnader över tid mellan betyg och resultat på nationella prov.

De senaste årens diskussion kring betygssättningen i svensk skola har bland annat handlat om risken att vissa huvudmän eller skolor övervärderar elevers kunskaper i betygssättningen. Detta kan till exempel påverka utsikterna att framgångsrikt tillgodogöra sig den högre utbildning som elever söker och antas till, alternativt möjligheterna att prestera enligt förväntan i arbetslivet. Risken är att elever faktiskt inte har med sig de kunskaper som deras betyg anger. Enligt Skolverket är skillnaderna mellan skolors betygssättning i relation till nationella prov betydande och har varit stabila under lång tid. Betygens betydelse för urval till vidare studier ställer krav på att betygen sätts rättvisande och likvärdigt så att elever behandlas på ett rättssäkert sätt. Olika aspekter av skolors betygssättning har under årens lopp varit föremål för forskning, utredningar, skolmyndigheters rapporter och Skolinspektionens ombedömning av nationella prov.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i huvudmannens styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning så att elevernas betyg speglar deras kunskaper. Fokus i granskningen ligger på ett urval huvudmän med en grundskola som statistiskt visar en bestående generös betygsättning (slutbetyg i årskurs 9) i förhållande till resultaten på nationella prov i årskurs 9. Detta samtidigt som skolan har låg andel behöriga lärare. Sammantaget kan det indikera att det finns utmaningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning. Granskningen ska fånga upp såväl nuläge som ett långsiktigt perspektiv. En nulägesbedömning görs i besluten till respektive huvudman. En beskrivning och analys av det långsiktiga perspektivet kring de förutsättningar huvudmännen över tid skapat i relation till utvecklingen i betygssättningsarbetet på de utvalda skolorna presenteras i granskningens övergripande rapport.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 huvudmän med utvalda grundskolor. Intervjuer med representanter för huvudman och rektor samt insamling av dokument ingår. Vid sidan av beslut till de granskade huvudmännen kommer även en övergripande rapport publiceras under våren 2022.

Kontaktperson

Klas Tambour

Senast uppdaterad: 3 maj 2021