Till huvudinnehåll

Distansinspektioner med anledning av covid-19

Följande distansinspektioner kommer att genomföras under året för att kunna svara på regeringsuppdraget med anledning av covid-19. Resultatet från de olika granskningarna kommer att redovisas löpande under året. Uppdraget kommer att redovisas i en slutrapport senast den 1 december 2021.

Skolinspektionen ska se över covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa. Vi ska särskilt undersöka förutsättningarna för de elever som haft det svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Vi kommer att samla in underlag om fjärr- och distansundervisning i respektive skolform. Uppdraget genomförs i samråd med Skolverket.

Uppdraget ska resultera i en slutrapport där resultatet från samtliga distansinspektioner med anledning av covid-19-pandemin sammanställs. Slutrapporten ska redovisas senast den 1 december 2021 till utbildningsdepartementet.

Resultatet från de olika granskningarna kommer att redovisas löpande under året.

Skolsituationen under covid-19

Pågående

Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser för elever i grund- och gymnasieskolan

Avslutande uppföljning under hösten 2021 av hur fjärr- och distansundervisningen har fungerat, det undervisningstapp som har uppstått och vilka åtgärder som har vidtagits.

Ett viktigt fokus blir att kunna dra lärdomar för framtiden och att undersöka hur fjärr- och distansundervisningen har utvecklats över tid. Om pandemins utveckling har möjliggjort en återgång till ordinarie undervisning genomförs, intervjuer med rektorer och lärare för att fånga deras upplevelser av covid-19-pandemins konsekvenser.

Antal: cirka 60 skolor.

Genomförande: september 2021.

Skolform: Grund- och gymnasieskola.

Kontakt: Katarina Nyström

Lovskolan under pandemin

Granskning av lovskolan under pandemin på grund- och gymnasieskolor med fokus på skolornas arbete för att erbjuda lovskola av tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge eleverna förutsättningar att ta igen förlorade undervisningsmoment. Granskning kommer ha ett skolnära fokus med intervjuer med rektorer och elever.

Antal: cirka 60 skolor.

Genomförande: juni 2021.

Skolform: Grund- och gymnasieskola.

Kontakt: Erik André

 

Så här genomför vi distansinspektion

Under året kommer vi att genomföra distansinspektioner med anledning av det regeringsuppdrag myndigheten har fått om covid-19-pandemins konsekvenser. Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om framåtsyftande granskningar på distans utifrån avgränsade frågeställningar.

Vi är lyhörda för den situation som rektorerna och lärarna befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring. Vi gör inga platsbesök utan granskningarna genomförs via telefon- eller videointervjuer med rektorer och elever. I några granskningar intervjuas även lärare. För att få en något bredare bild av elevernas situation kommer vi även att göra intervjuer med elever. Även dessa intervjuer genomförs via telefon eller video. Det kommer dock inte att framgå vad enskilda elever har sagt.


Utgångspunkten för våra distansinspektioner är:

”Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta”

Det här händer efter distansinspektionen

Skolan får efter utförd distansinspektion en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer från Skolinspektionen. Detta kan förhoppningsvis hjälpa rektorn och skolan att komma vidare utifrån där skolan befinner sig. Därefter avslutas distansinspektionen. Hur skolorna väljer att arbeta med rekommendationerna bestämmer de själva inom verksamheten.

 

Kontakt

Katarina Nyström, projektledare för regeringsuppdraget

Senast uppdaterad: 13 september 2021