Till huvudinnehåll

Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av arbetet med individuella stödinsatser (extra anpassningar och särskilt stöd) i gymnasieskolan.

Nästan 3 av 10 elever lämnar gymnasieskolan utan examen. En av de bakomliggande förklaringarna tros handla om kvaliteten i gymnasieskolornas arbete med att tillse att eleverna ges skyndsamma, relevanta och tillräckliga stödinsatser på individnivå för att kunna nå utbildningens mål, vilket är centralt i skollagstiftningen. Utredningar, granskningar och forskning pekar på att stödarbetet i gymnasieskolan inte alltid omfattar elevens utbildning som helhet, att stödbehov ofta uppmärksammas och omhändertas för sent och att elevernas delaktighet i stödarbetet är för liten. Det finns också jämställdhetsproblem på området, i synnerhet kopplat till arbetet med att uppmärksamma kvinnors respektive mäns stödbehov i lika hög grad och lika skyndsamt.

Utan individuellt stöd ökar risken för avbrutna studier

Problem i gymnasieskolans arbete med individuellt inriktat stöd utgör en stor risk för att allt för många elever lämnar gymnasiet utan en examen, vilket inte bara riskerar att innebära kommande svårigheter för de enskilda eleverna, utan även för samhället i stort.

Mot bakgrund av de problem med stödarbetet som identifierats i synnerhet i Gymnasieutredningen förstärktes lagstiftningen avseende gymnasieskolans arbete med individuellt inriktade stödinsatser under 2018 och 2019. Detta bland annat genom ett lagförtydligande om att stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i sin helhet, samt införandet av en ny paragraf som tydliggör att varje elev i gymnasieskolan ska ha en mentor som har utpekat ansvar att uppmärksamma och samordna elevens behov av stöd. Det saknas idag kunskap om vilket genomslag dessa nya bestämmelser fått i gymnasieskolans verksamhet. Samtidigt är hög kvalitet i arbetet med stödinsatser en viktig förutsättning för att elever ska lyckas uppnå examen.

Genom en kvalitetsgranskning som belyser med vilken kvalitet stödarbetet i gymnasieskolan bedrivs, med ett fokus på dessa nya bestämmelser, kan vi därmed bidra till en aktuell och viktig lägesbild på området som idag saknas.

Detta granskar vi

Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning gymnasieskolans individuellt inriktade stödarbete präglas av att tidigt uppmärksamma och kartlägga stödbehov och få till stånd effektiva stödåtgärder i alla kurser och lärmiljöer genom hög elevdelaktighet i stödarbetet. I granskningen läggs också särskilt fokus på mentorns roll i arbetet.

Följande frågeställningar ska besvaras

  1. I vilken utsträckning kännetecknas skolans stödarbete av skyndsamhet, hög elevdelaktighet och en helhetssyn på elevens skolsituation?
  2. I vilken utsträckning styr och stödjer rektor mentorernas arbete med sikte på att skyndsamt uppmärksamma och samordna elevernas stödbehov i utbildningen som helhet?

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 30 gymnasieskolor med högskoleförberedande program och yrkesprogram. Intervjuer görs med elever, mentorer, lärare, specialpedagogisk personal, rektorer samt handledare på arbetsplatser där elever genomför APL. Varje skolenhet som ingår i urvalet får ett beslut och därtill kommer sammanfattande iakttagelser framgå i en övergripande rapport som preliminärt publiceras under hösten 2021.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020