Till huvudinnehåll

Granskning av vuxenutbildningen under våren 2021

Under våren kommer Skolinspektionen att genomföra en distansinspektion av vuxenutbildningen. Detta med anledning av covid-19-pandemin och de utmaningar det innebär för utbildningen. Skolinspektionen är lyhörd för den situation som verksamheten befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring. Vi kommer inte att göra platsbesök utan intervjuer sker digitalt eller via telefon.

Utgångspunkten för granskningen är hur vuxenutbildningen planerar och vidtar åtgärder för att möta de utmaningar som de försämrade förutsättningarna innebär med anledning av covid-19. Det gäller exempelvis hur den rådande situationen påverkar arbetet med att erbjuda eleverna en flexibel utbildning med stöd och stimulans i undervisningen och hur lärarna lyckas få in underlag för bedömning och betygsättning. Vi kommer även att ställa frågor om hur pandemin har påverkat elevernas hälsa.

Granskningen omfattar följande två områden:

  • Planering och anpassning för att ge eleverna en flexibel utbildning och det stöd och den stimulans de är i behov av för att nå målen med utbildningen.
  • Rektorns arbete med att ge lärarna möjlighet att fånga ett brett och varierat underlag inför betygsättning och elevernas möjlighet att ta del av alla kurs/undervisningsmoment.

Intervjuer kommer att genomföras via telefon eller digitalt med rektorer och ett urval av elever.

Det här händer efter granskningen

Efter intervjuerna sammanställs en kortare tjänsteanteckning över vad som framkommit under samtalen. Skolinspektionen återkommer därefter med en skriftlig återkoppling som även innehåller eventuella rekommendationer till hur arbetet inom verksamheten skulle kunna utvecklas. Efter en muntlig återkoppling till rektorn avslutas granskningen.

Granskningen kommer att sammanställas i en rapport som publiceras på vår webbplats.

Inspektion

Kontaktperson

Senast uppdaterad: 22 januari 2021