Till huvudinnehåll
Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo står i en skolkorridor
Publicerad: 29 oktober 2020

GD-bloggen: Stödgaranti i yngre åldrar – nu under lupp

Skolinspektionen granskar nu garantin för tidiga stödinsatser. Detta är ett mycket viktigt område. Om yngre elever tidigt kommer efter i skolan kan det medföra betydande problem med till exempel motivation och självförtroende för fortsatt lärande.

Med satsningar av hög kvalitet i rätt tid kan många problem förebyggas. Detta är inte minst viktigt för likvärdighet i utbildningen för alla elever. Exempel från andra länder, till exempel Finland, visar att tidiga satsningar på yngre elever som har svårt med till exempel läsning och matematik är centralt.

Skolinspektionen utvärderar garantin

Vi på Skolinspektionen har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera garantin och vi kommer fram till 2022 att avrapportera detta i etapper. I vår första studie som publicerades igår har vi haft fokus på stödarbetet i förskoleklass. Vår sammanvägda bedömning är att garantin i förskoleklass ännu inte är uppfylld. Skolor använder materialet och de kartlägger elevers behov. Men själva insatserna – att sätta in det specifika och anpassade stödet för en viss elev – fungerar ofta tyvärr inte lika väl. Många skolor uppger att det beror på att de saknar specialpedagoger och andra resurser.

Det är långt ifrån första gången som Skolinspektionen djupdyker i frågan om stödinsatser. Vi har under åren granskat stöd i skolan på många sätt. Det har funnits med i vår tillsyn och kvalitetsgranskning under många år. Här finns således mycket kunskap att ta del av.

Några saker har varit särskilt framträdande:

  • Stöd sätts ofta in i undervisningen utifrån vad som finns tillgängligt – inte efter analys.
  • Det finns inte alltid en helhetssyn på eleven. Stöd utgår ibland istället ämnesvis.
  • Stödet är inte varierat – det blir ensidigt och enbart vissa insatser erbjuds.
  • Huvudmän kan ha ett svagt fokus på att följa upp hur stöd ges till elever trots att detta är så avgörande.

Många positiva exempel

Stöd är ett område som på flera sätt är svårt. Det är därför omdiskuterat. Hur mycket kan lärare egentligen klara och har de rätt förutsättningar? Men samtidigt som det finns utmaningar i stödarbetet ser vi flera positiva exempel. I vissa klassrum har lärare, trots att de har ansvar för hela klasser, kunnat anpassa stödet. Vi har sett skolor med en stor palett av åtgärder – till exempel andra scheman, en app, nya pedagogiska metoder och extra personalresurser. Kanske finns här en nyckel: Att ha många och olika stödinsatser att tillgå, personal som samarbetar kring dessa och att hela tiden uppdatera de möjligheter som finns och sen anpassa.

Vi ser även utmaningar

De utmaningar vi nu ser i förskoleklassen känns igen. Traditioner och etablerade synsätt kan styra i kombination med att rätt resurser, kompetensutveckling och förutsättningar för lärare inte har givits hos vissa huvudmän.

Vi ser att det ibland kan finnas ett synsätt som innebär att man från skolans sida väntar och ser hur det går för en viss elev. Det beror ofta inte på någon ovilja. Tvärtom kan det bygga på lärarens omsorg om eleven och ett synsätt att barn utvecklas på olika sätt. Garantin ska dock befästa att stöd – om det behövs – ges i rätt tid, men självklart på ett sätt som stärker eleven.

Fler rapporter om tidiga stödinsatser

Skolinspektionen kommer framöver att rapportera mer om regeringsuppdraget om tidiga stödinsatser. Vi kommer bland annat att se exempel från fler årskurser och skillnader som kan finnas mellan pojkar och flickor när det gäller att se stödbehov och agera. Min ambition är att vi ska kunna sprida kunskap till många skolor och bidra med en aktuell lägesbild.

Jag vill också passa på att lyfta att skolmyndigheterna samverkar mycket när det gäller att ge råd i frågor som rör ett gott och anpassat stöd till elever. Missa inte att ta tillvara den kunskap som samlat finns. Skolinspektionen har rapporter om läget. Skolverket och SPSM är myndigheter som ger stöd till skolor och här finns omfattande material och rådgivning. Följ gärna vårt arbete inom området!

Helen Ängmo
Generaldirektör, Skolinspektionen

Länk till rapporten om stödinsatser:

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

Om tidiga stödinsatser

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.

GD