Till huvudinnehåll
Publicerad: 15 april 2020

Missförstånd om inspektion

Skolinspektionen har stor förståelse för att skolpersonal har stora utmaningar under den rådande situationen med Coronapandemin. Läget är nytt, svårt och ansträngt. Huvudmän, rektorer och lärare tar ett stort ansvar för att klara en stor omställning. Det är just därför vi förändrar vårt inspektionsarbete. Vår utgångspunkt är att vara ansvarsfulla och väl avvägda i vårt arbete. Tyvärr verkar det ändå finnas flera missförstånd om hur vi nu planerar att arbeta.

I en debattartikel i Aftonbladet lyfter ett stort antal lärare och skolledare kritik kring tidpunkten att granska skolan. Utifrån debattörernas beskrivning verkar det ha uppfattats som att Skolinspektionen brett ska inspektera skolan utan att ta hänsyn till den ansträngda situationen. Vidare kan man få uppfattningen att Skolinspektionen skulle ha sagt att det främst är lärare som är i fokus och som ska svara på frågor från oss när de nu arbetar intensivt med undervisningen. Detta är inte fallet. Det är viktigt med fakta. Låt oss klargöra hur vi planerar;

Vi begränsar inspektionsarbetet

Det har aldrig sagts från inspektionens sida att vi nu kommer att granska på vanligt sätt eller mer. Tvärtom så görs flera begräsningar av inspektionen.

Vi kommer inte att göra platsbesök och våra frågeställningar är avgränsade. Det vi inriktar oss på är att intervjua huvudmän och en grupp rektorer. De granskningar vi gör kommer att vara förenklade och göras på distans. Det kan handla om att en huvudman eller en rektor behöver svara på vissa frågor under cirka en halvtimme till en timme. Vår ansats är i flera delar kartläggande. Om det inte fungerar att genomföra intervjun kommer vi att ta hänsyn och återkomma vid ett senare tillfälle.

Vidare har vi gjort flera ändringar i inspektionen för att underlätta dokumentation för huvudmännen. Vi har reducerat skriftväxling. Vidare ger vi längre tider för uppföljning av tidigare beslut.

Fokus på huvudmän

Vårt förändrade arbete handlar inte heller om att Skolinspektionen går ut i hela skolväsendet och gör inspektion. Så fungerar det inte heller i vanliga fall. Vi gör alltid inspektion hos ett urval huvudmän. Viktigt att notera är även att granskningar alltid riktar sig till huvudmannen inte till lärare.

Skribenterna beskriver också att skolans personal nu behöver göra prioriteringar. De menar att det inte behövs en inspektion som uttalar sig om utbildningens kvalitet. Vi håller med om att inspektion i kristider behöver arbeta välavvägt. Det är därför beklagligt att skribenternas reagerar på precis det som vi försöker göra: ett väl avvägt och anpassat inspektionsarbete.

Bild av elevernas situation

Inspektionens arbete kan inte helt avstanna. Vi har fortfarande ett uppdrag från regeringen. Skolmyndigheterna behöver vissa inblickar i skolans situation även nu. Detta för att vi ska få kunskap, överblick om läget, överväga lämpliga insatser och för att vi behöver förmedla vår bild till regeringen om elevers situation. Vi behöver också uppmärksamma huvudmännen på viktiga frågor. Frågor som vi ställer ska vara framåtsyftande. Det är också mycket som trots omständigheterna fungerar bra i skolan. Många huvudmän, rektorer och lärare gör ett stort arbete och nya former i undervisningen har nu utvecklats väldigt snabbt. Utan inblick har vi inte heller möjlighet att se det som är välfungerande.

Jag hoppas att detta klargör vårt inspektionsarbete. Vi har stor respekt för det arbete som pågår i skolorna och för det skolpersonal gör. Vi gör som sagt stora begränsningar av vårt vanliga arbete. Helt utan kunskap om situationen kan vi dock inte inom vårt uppdrag verka och bidra till att förbättra för svenska elever. Vi skulle inte kunna uppmärksamma behov hos elever som är utsatta. Vi kan inte heller förmedla bilder av läget till vår uppdragsgivare. I en fortsatt diskussion är det viktigt att ha med sig dessa fakta och utgångspunkter.

Pressmeddelande