Start

Jobba hos oss

Skolinspektionens övergripande mål

Skolinspektionens övergripande mål pekar både mot skolan som system och mot den enskilde elevens rättigheter och möjligheter i skolan.

”En skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.”
(länk till målsidan )

Processerna

Skolinspektionen har fyra olika processer som alla siktar mot det övergripande målet:

  • Regelbunden tillsyn,
  • Kvalitetsgranskning,
  • Bedömning av ansökningar om att starta skolor
  • Anmälningsärenden.  

Du kan läsa mer om processerna här: http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/

Det processinriktade arbetssättet ger de anställda möjligheter att organiserat bidra till att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Processerna är också till för att våra uppgifter ska utföras på ett effektivt, likvärdigt och rättssäkert sätt oavsett vilken av våra avdelningar som berörs. 

Medarbetarna

Den största gruppen av medarbetare består av utredare. De har oftast en bakgrund som pedagoger, jurister eller samhällsvetare. I våra annonser framgår närmare vilken kompetens vi efterfrågar. 

Här kan du hitta intervjuer med några av våra anställda: LÄNK

Goda arbetsvillkor

Nyckeltalsinstitutet tar fram Attraktiv arbetsgivarindex utifrån nio nyckeltal. Arbetsvillkoren beskrivs utifrån medarbetarnas perspektiv. De speglar bland annat löneläget, chefstäthet, möjligheter till kompetensutveckling och sjukskrivningar. Skolinspektionen har i flera mätningar fått mycket goda resultat.

Samverkansavtal

Skolinspektionen har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet ger delaktighet och inflytande för medarbetarna i ett tidigt skede, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.

Medarbetar- och chefspolicy

Skolinspektionens medarbetar- och chefspolicy handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka förutsättningar och förväntningar som finns och vad myndigheten kan erbjuda medarbetarna. Tanken bakom policyn är att ett gott medarbetarskap ger bättre prestationer och resultat, vilket i sin tur ger större arbetsglädje.

LÄNK till vår policy

Att arbeta i staten

Du kan läsa mer om vad det innebär att jobba statligt på Arbetsgivarverkets hemsida:
Arbetsgivarverket.se: Jobba statligt (extern länk, nytt fönster)